emócie

Akú úlohu zohráva osamelosť a sebaúcta v sexuálnom správaní?

Mgr. Denisa Marcinechová

odpustenie.sk | Akú úlohu zohráva osamelosť a sebaúcta v sexuálnom správaní?
Zdroj fotografie: Oziel Gómez, pixabay.com

Počet slov: 1104 | Potrebný čas na prečítanie: 6 min.

Tak ako sme už v predchádzajúcich príspevkoch spomínali, chronické pocity OSAMELOSTI môžu súvisieť s rôznymi ťažkosťami v psychickom a fyzickom fungovaní človeka. Avšak, existujú poznatky aj o tom, akú úlohu môže osamelosť zohrávať v sexuálnom správaní. Pýtate sa - akú?

Pocity osamelosti sú nepríjemné ťaživé pocity, ktoré človeku pripomínajú, že sa nemá na koho obrátiť, že je sám v situáciách, kedy by potreboval spoločnosť a sociálnu oporu.

Tieto pocity sú zväčša tak nepríjemné, že niektorí osamelí ľudia hľadajú rôzne spôsoby, ako by ich mohli sami odstrániť či potlačiť.

Podľa Colemana (1 niektorí osamelí ľudia častejšie siahajú po alkohole, drogách či gamblingu, no a niektorí sa zas, preto aby dočasne potlačili pocity osamelosti, môžu angažovať v sexuálne kompulzívnom správaní.

Tento predpoklad potvrdili viaceré výskumy, ktoré poukázali na to, že osamelí ľudia často redukujú svoje nepríjemné pocity práve sexuálnou aktivitou – vyššou mierou sexuálne riskantného správania alebo zvýšeným počtom sexuálnych partnerov 2 3 4.

Zároveň to potvrdzujú aj iné zistenia, ktoré popisujú ako jednotlivci pociťujúci nutkanie na sex, súčasne bojujú s väčším pocitom izolácie 5 6.

Osamelosť má rôznorodé pozadie, no jedným z psychologických aspektov, s ktorým výrazne súvisí, je aj nízka sebaúcta – negatívne hodnotenia seba 6 7.

Nízka sebaúcta môže podnecovať nepríjemné pocity ohľadom svojej vlastnej hodnoty, a podľa niektorých odborníkov môžu byť tieto pocity, pri niektorých ľuďoch, dočasne minimalizované práve prostredníctvom sexuálne kompulzívneho správania 6 8.

Na základe týchto poznatkov sa teda zdá, že nižšia miera sebaúcty človeka súvisí s väčším pociťovaním osamelosti, a u niektorých ľudí môžu byť tieto dva odlišné stavy dočasne minimalizované práve prostredníctvom angažovania sa v sexuálne kompulzívnom správaní.

Viacerí odborníci preto upriamujú pozornosť na znižovanie pocitov osamelosti a zvyšovanie sebaúcty rizikových jednotlivcov, nielen pre zlepšovanie duševného zdravia, ale aj kvôli predchádzaniu rizikového sexuálneho správania, a tak vzniku kompulzívneho správania.

V ďalšej časti približujeme výsledky slovenského výskumu, ktorý mapoval úlohu osamelosti a sebaúcty v kontexte sexuálne kompulzívneho správania.

O sexuálnej kompulzii (nazývanej aj sexuálna nutkavosť) hovoríme vtedy, ak je človek nadmerne zaujatý rôznymi sexuálnymi fantáziami, nutkaním alebo sexuálnym správaním, ktoré je súčasne ťažké ukontrolovať. 9 Nakoľko je človek so sexuálnou kompulziou nadpriemerne sexuálne zaujatý, často to môže uňho spôsobovať nielen úzkosť, ale môže to aj negatívne ovplyvňovať jeho duševné zdravie, pracovné či partnerské vzťahy. 9 10

U niektorých ľudí s vyššou mierou sexuálnej kompulzie sa zároveň ukazuje aj zvýšená miera užívania návykových látok, vyšší počet sexuálnych partnerov, vyššia pravdepodobnosť nechráneného sexuálneho kontaktu, väčšia pravdepodobnosť príležitostného sexu či vyššia pravdepodobnosť nákazy pohlavne prenosnou chorobou alebo infekciou. 9 10 11 12

Ako sme spomínali, ľudia ktorí sa často cítia osamelo, resp. majú nízku sebaúctu, sa môžu snažiť zmierniť tieto nepríjemné pocity prostredníctvom rôznych stratégií v správaní – a teda aj v sexuálnom. Na to, či to naozaj tak je sa pozrel výskum Gálovej, ktorý sa uskutočnil v roku 2020. 13

Výskumu sa zúčastnilo:

 • 368 mladých Slovákov (vo veku 18-35 rokov)
 • 62% žien a 38% mužov
 • 39% slobodných, 51% v partnerskom vzťahu, 8% v manželskom zväzku, 0,5% rozvedených a 1,5% sa zaradilo do kategórie iné

Výsledky štúdie preukázali:

 • pozitívny vzťah medzi osamelosťou a sexuálnou kompulziou – to znamená, že tí ľudia, ktorí sa cítia viac osamelí, preukazujú aj vyššiu tendenciu správať sa sexuálne kompulzívne, teda potenciálne aj sexuálne rizikovo, napr. v podobe vyššieho počtu sexuálnych partnerov či vo väčšej pravdepodobnosti angažovania sa v príležitostnom sexe
 • negatívny vzťah medzi sebaúctou a sexuálne kompulzívnym správaním – čo znamená, že ľudia s nízkou sebaúctou majú vyššie hodnoty v sexuálnej kompulzii – teda môžu mať potenciálne aj tendenciu k skoršiemu či riskantnému sexuálnemu správaniu
 • negatívny vzťah medzi osamelosťou a sebaúctou - čo môže naznačovať, že ľudia s nízkou sebaúctou, a teda slabším vnímaním svojej hodnoty, môžu pociťovať väčšiu osamelosť ako ľudia s vyšším sebahodnotením
 • ženy prežívali viac pocitov osamelosti, zatiaľ čo u mužov sa preukázali vyššie hodnoty v sexuálnej kompulzii, ako aj vyššia miera sebaúcty

Zhrnutie

Výsledky výskumov ukazujú, že osamelosť má dôležitú úlohu aj v kontexte sexuálneho správania. Podľa zistení slovenského výskumu, ľudia, ktorí sú viac osamelí, sa aj častejšie správajú sexuálne kompulzívne.

Okrem osamelosti sa ukázala významná úloha sebaúcty, ako súvisiacej s vyššou sexuálnou kompulziou a vyššou osamelosťou.

Z terapeutického hľadiska sa tak zdá byť dôležité posilňovanie sebaúcty a znižovanie osamelosti, a to špecificky u žien.


 1. Coleman, E. (1987). Sexual Compulsivity. Journal of Chemical Dependency Treatment, 1(1), 189–204. https://doi.org/10.1300/J034v01n01_11
 2. DeLonga, K., Torres, H. L., Kamen, C., Evans, S. N., Lee, S., Koopman, C., & Gore-Felton, C. (2011). Loneliness, Internalized Homophobia, and Compulsive Internet Use: Factors Associated with Sexual Risk Behavior among a Sample of Adolescent Males Seeking Services at a Community LGBT Center. Sexual Addiction & Compulsivity, 18(2), 61–74. https://doi.org/10.1080/10720162.2011.581897
 3. Martin, J. I., & Knox, J. (1997). Loneliness and sexual risk behavior in gay men. Psychological reports, 81(3 Pt 1), 815–825. https://doi.org/10.2466/pr0.1997.81.3.815
 4. Muñoz-Laboy, M., Hirsch, J. S., & Quispe-Lazaro, A. (2009). Loneliness as a sexual risk factor for male Mexican migrant workers. American journal of public health, 99(5), 802–810. https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.122283
 5. Guigliamo, J. (2006). Out of control sexual behavior: A qualitative investigation. Sexual Addiction & Compulsivity, 13, 361–375. https://doi.org/10.1080/10720160601011273
 6. Parsons, J. T., Bimbi, D., & Halkitis, P. N. (2001). Sexual Compulsivity Among Gay/Bisexual Male Escorts Who Advertise on the Internet. Sexual Addiction & Compulsivity. 8(2), 101-112. https://doi.org/10.1080/10720160127562
 7. Civitci, A. & Civitci, N. (2009). Self-esteem as mediator and moderator of the relationship between loneliness and life satisfaction in adolescents. Personality and Individual Differences. 47, 954-958. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.022
 8. Chaney, M. P. & Dew, B. J. (2003). Online experiences of sexually compulsive men who have sex with men. Sexual Addiction & Compulsivity, 10, 259–274. https://doi.org/10.1080/713775414
 9. Kalichman, S. C., & Cain, D. (2004). The relationship between indicators of sexual compulsivity and high risk sexual practices among men and women receiving services from a sexually transmitted infection clinic. Journal of sex research, 41(3), 235–241. https://doi.org/10.1080/00224490409552231
 10. Muise, A., Milhausen, R. R., Cole, S. L., & Graham, C. (2013). Sexual Compulsivity in Heterosexual Married Adults: The Role of Sexual Excitation and Sexual Inhibition in Individuals not Considered “High-Risk”. Sexual Addiction & Compulsivity, 20, 192–209. https://doi.org/10.1080/10720162.2013.786661
 11. Dodge, B., Reece, M., Cole, S. L., & Sandfort, T. G. (2004). Sexual compulsivity among heterosexual college students. Journal of sex research, 41(4), 343–350. https://doi.org/10.1080/00224490409552241
 12. Kalichman, S. C., Rompa, D., Cage, M., DiFonzo, K., Simpson, D., Austin, J., Luke, W., Buckles, J., Kyomugisha, F., Benotsch, E., Pinkerton, S., & Graham, J. (2001). Effectiveness of an intervention to reduce HIV transmission risks in HIV-positive people. American journal of preventive medicine, 21(2), 84–92. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(01)00324-5
 13. Gálová, H. (2020). Sexuálne kompulzívne správanie v súvislosti s osamelosťou, - sebaúctou, sexuálnou inhibíciou a sexuálnou excitáciou. Diplomová práca. Trnavská univerzita v Trnave.

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Druhého človeka nezmením. Zmenou seba ale môžem zmeniť druhého či náš vzťah.

Druhého človeka nezmením. Zmenou seba ale môžem zmeniť druhého či náš vzťah.

Párová dynamika (akejkoľvek dvojice) je ako tanec. Ak jeden človek z páru zmení nejaké kroky, zaiste na to musí reagovať aj druhý a prispôsobiť sa tejto zmene...

odpustenie.sk | Čo môže podporiť odpustenie svojim vlastným rodičom?

Čo môže podporiť odpustenie svojim vlastným rodičom?

Vo vzťahoch s rodičmi môžeme zažívať rôzne zranenia. Môžeme byť zranení pocitmi nedostatku rodičovskej lásky, nedostatkom otvorenej komunikácie, ponižovaním, osočovaním, opustením rodiča, verbálnym či fyzickým násilím, ci správaním súvisiacim so závislosťou alebo psychickou chorobou rodiča.