doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Michal Čerešník pôsobí ako docent na Ústave všeobecnej psychológie Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Na fakulte pôsobí ako vedúci psychologickej poradne APKA, člen Akademického senátu PEVŠ, člen Vedeckej rady FPs PEVŠ a člen odborovej komisie. Venuje sa témam, ktoré súvisia s psychológiou osobnosti, psychodiagnostikou, poradenstvom a psychopatológiou, konkrétne: rizikové správanie, rodičovstvo a vzťahové väzby, úspešnosť, osobnostná vulnerabilita.

Vybrané publikácie:


Čerešník, M., Tomšik, R., Dolejš, M., Suchá, J. & Charvát, M. (2021). Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS): Príručka pre prax. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M. (2020). Psychológia rodičovstva. Eseje o rodičoch a dieťati. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešníková, M., & Čerešník, M. (2018). Analýza rodičovských výchovných štýlov v sociálnom vylúčení. In E. Maierová, L.

Viktorová, J. Suchá, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 8: Nekonečno v psychologii, (s. 11-20). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M., Tomšik, R., Dolejš, M., & Suchá, J. (2018). Impulsivity predicting adolescent risk behaviour. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 62(5), 503-512.

Tomšik, R., Dolejš, M., Čerešník, M., Suchá, J., & Skopal, O. (2017). High-risk behaviours among grammar school students in the Czech republic (Representative research using the VRCHA questionnaire) = Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, 17(1), 46-55.

Čerešník, M., & Dolejš, M. (2015). A joint project of two countries or the similarities and the differences in the process and personality traits of adolescents in Slovakia and in Czech Republic. In E. Maierová, L. Šrámková, K. Hosáková, M. Dolejš, & O. Skopal (Eds.), PhD Existence 2015: sborník příspěvků z česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (s. 203-219). [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Čerešník, M. (2016). Hraničná zóna: Rizikové správanie v dospievaní. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2012). ECCE HOMO v centre súčasnej psychodiagnostiky. Nitra: Enigma.

Čerešník, M. (2012). Základy poradenskej psychológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Čerešník, M. (2011). O mužoch a o ženách: psychologický pohľad na problematiku rodu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.